dr hab. inż. , Prof. PCz

Paweł Przemysław Kobis

O sobie...

Pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 100 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, zeszytach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych. Autor monografii pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynnika ludzkiego„. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Sekretarz Rady Naukowej TNOiK oddział w Częstochowie. Członek zespołu redakcyjnego czasopism: Współorganizator, sekretarz naukowy cyklicznych konferencji naukowych: „Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu”, „Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami” oraz „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”. Recenzent prac naukowych publikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Zainteresowania naukowe i obszary badawcze

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • czynnik ludzki w procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • cyberzagrożenia i ochrona danych elektronicznych
  • nowe techniki i technologie zarządzania zasobami informacyjnymi

Moje Publikacje naukowe